Formalusis mokymas

  Trakų suaugusiųjų mokymo centre  vykdomos šios formaliojo švietimo programos:

    - suaugusiųjų pagrindinio ugdymo,

    - suaugusiųjų vidurinio ugdymo,

    - socialinių įgūdžių ugdymo.

    Centre  mokomasi grupine neakivaizdine,  nuotoline, kasdienine mokymosi formomis.

    Mokymo kalba lietuvių.

    Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos

    Suaugęs asmuo gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo; turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus.

    Suaugusieji pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą – 5-8 kl., gali įgyti mokydamiesi neakivaizdinio mokymosi forma,  II dalies – I –II kl. (9-10 kl.)  bei suaugusiųjų vidurinio ugdymo išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi nuotolinio mokymosi forma.

    Ugdymas organizuojamas vadovaujantis  Bendraisiais ugdymo planais ir centro vidaus dokumentais kitais teisės aktais.

    Socialinių įgūdžių ugdymo programa

    Pagal šią programą kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

    Programos trukmė 3 metai.

    Baigęs socialinių įgūdžių ugdymo programą mokinys išsilavinimo neįgyja, tačiau pagal galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines, socialines, bendrąsias kompetencijas ir profesinių kompetencijų pradmenis. Išduodami Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai.