Ką reikia žinoti?

Atnaujintos bendrosios programos

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai

UTA – atnaujintas ugdymo turinys.  

Tai reiškia, kad nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
3. Perkrautas turinys.
4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).
Plačiau: https://www.mokykla2030.lt/

Kokie elementai keičiasi iš esmės?

1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
3. Tarpdalykinė integracija.
4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
5.  Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis.

UTA įgyvendinimas

ugdymas